Privatumo Politika

Mokymo centro „Erida“ privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma mokymo centro „Erida“ (toliau – Mokymo centras), atstovaujamo Danutės Adomavičienės, veikiančios pagal individualios veiklos liudijimą, ir fizinių asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Mokymo centru ir (ar) jo teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams. Politika taip pat taikoma ir Mokymo centro partnerių, su kuriais Mokymo centrą sieja sutartiniai santykiai, darbuotojų atžvilgiu. Mokymo centras yra asmens duomenų valdytojas, bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu galima kreiptis tiesiogiai į Danutę Adomavičienę el. paštu info@erida.lt, tel. +370 65604803 arba asmeniškai adresu Baltijos pr. 123-8, Klaipėdoje  pagal išankstinį susitarimą.

Politika taikoma fizinių asmenų asmens duomenims, ji netaikoma juridinių asmenų duomenimis, išskyrus asmens duomenims, susijusiems su asmenimis, kurie veikia kaip individualūs prekybininkai, profesinę veiklą vykdantys fiziniai asmenys, partneriai ir įmonių direktoriai, kai informacija yra susijusi su jais, kaip su asmenimis, o ne kaip su juridinio asmens atstovais. Politika taikoma ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jos įsigaliojimo dienos.

Mokymo centro klientas ar potencialus klientas bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti Mokymo centrą. Mokymo centras nebus atsakingas už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Mokymo centras asmens duomenis tvarko tik esant šiems teisiniams pagrindams – siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Mokymo centrą įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Mokymo centras siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų; taip pat Mokymo centras klientų gali ieškoti visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose, įvairiose viešai pasiekiamose duomenų bazėse, informaciją apie duomenų subjektą Mokymo centrui gali perduoti Lietuvos darbo birža, įdarbinimo paslaugas teikiančios agentūros ir kt. subjektai; šis duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.

Norėdami tvarkyti Jūsų el. paštu ar telefonu pateikiamas užklausas, renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefoną, įmonės pavadinimą (jei aktualu) ir jūsų paklausimo tekstą. Užsakant naujienlaiškius renkame Jūsų el.pašto duomenis ir vardą; taip pat Mokymo centras renka visus duomenis, kuriuos duomenų subjektas nusprendžia pateikti. Mokymo centras nerenka asmenų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Mokymo centras asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientais sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ar teisėtus Mokymo centro interesus.

Bet kokie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, teikiančioms asmens duomenų tvarkymo paslaugas Mokymo centrui, ir atitinkančioms įstatymų keliamus reikalavimus dėl duomenų apsaugos, o šios trečiosios šalys tuos duomenis gali tvarkyti. Mokymo centras gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: rinkodaros, archyvavimo, buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijų ir kitas paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus.

Mokymo centras, laikydamasis teisės aktų reikalavimų, gali atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenis šioje Politikoje nenurodytas atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.

Įgyvendiname atitinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, pašalinti ar užblokuoti, apriboti jų tvarkymą, taip pat nesutikti su šių duomenų tvarkymu. Jei norite šiomis teisėmis pasinaudoti, ar turėtumėte klausimų dėl to, kaip tvarkome Jūsų duomenis kreipkitės raštu toliau nurodytu adresu info@erida.lt, tel. +370 65604803 arba asmeniškai adresu Baltijos pr. 123-8, Klaipėdoje  pagal išankstinį susitarimą.

Duomenų subjektai neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.